csep.utils.time_utils.days_to_millis

csep.utils.time_utils.days_to_millis(days)[source]

Converts days to millis